TROY Intelligent

境内 资 / 资 资


公司 条件

越南 公司 三种 llc 、 分公司 、 代表处 , 如下

责任 分公司 代表处
注册 资本 10.000 ~ 300.000
法人 税 20% 20%
住 办 Đúng Đúng Đúng
(开户 (开户 (开户
最小 董事 1 1 1
1 母公司 母公司
当地 董事 不用 不用 不用
当地 股东 不用 不用 不用
公司 董事 Không Không Không
公司 股东 Đúng Đúng Đúng
个人 股东 Đúng Không Không
秘书 Không Không Không


注册 流程

1 、 设立 境外

2 、 收集 件

3 、 公司 件

4 、 公司 名称

5 、 公司 章程

6 、 审批 机关

7 、 投资 许可证

8 、 报刊 登载

9 、 董事 会议 、 公安 登记 、 公章 、 银行

10 、 税务 登记 、 海关 编码 登记 、 消费 / 环保


注册 时间

越南 公司 注册 时间 约 需要 45-60 工作日

由于 件 寄送

注册 费用

费用 按照 及 行业 一样 , 详情 可以 点击 在线 咨询。


优势 特点

1 、 越南 经济 活跃 , 越南 商业 设施 对 许多 跨国公司 有 很强 吸引力。

2 、 越南 地理位置 较为 优越 , 位于 重要 的 国际 交通 线上 , 具有 明显 的 沿海 优势。


公司 年审

注册 的 每年 需要 向 当局 提供 年度 报表 和 年度 审计 报告。

是 分公司 财务 报表 每年 都 必须 要 和 母公司 进行 合并 申报。


承诺 保障

来 拥有 年 年双倍 款项 bản sao có chứng thực , 将 额外 收费


来 承诺 内容

1) 核准 拟订 之 公司 名称

(2) 确认 公司 注册 资本 、 股东 数目 及 股份 ;

3) 确定 首 任股东 、 法定 秘书 、 董事 和 董事会 主席 委任

4) 准备 件 / 董事

(5) 在 注册 署 代 申请人 宣誓 成立 公司 , 代 付 注册 资本 登记 费 ;

6) 申领 件

7) 银行 设立 设立 国 国 国 国

费用 作 参考, 如有 更改 本 公司 不 作 另行 通知

giá trên chỉ để tham khảo, giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

咨询 , 证明。


常见 问题

1 、 注册 资本 (取得 公司 证书 90 天内 验资

2 、 注册 地址 可由 我方 协助 当地 寻找) ;

3 、 营业 范围 4 、 法人 名单 (1 位)

5 、 董事 名单 (无国籍 限制 , 外籍 人士 需 在 当地 取得 工作 证 及 暂住 证) ;

6 、 股东 名单 、 股份 金额 及 股东 财务 证明 (最少 1 位 股东 , 股份 股份 无 上限) ;

7 、 所有 股东 、 董事 及 法人 护照 扫描 件 / 地址 证明 (股东 如是 公司 , 请 提供 公司 注册),)

8 、 股东 身份 驻 国 国


答 10.000 ~ 300.000 美金 * 每个 行业 不) 公司 证书 90 天内 验资

 
để lại lời nhắn để lại lời nhắn
Nếu .Bạn có thắc mắc hoặc đề xuất, xin vui lòng để lại cho chúng tôi một tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể!