TROY Intelligent

境内 工厂 选址 及 购置 / 租赁 商用 合法化 服务


越南 开办 企业

弹性 经济

越南 2018 年 国内 生产 总值 增长率 为 7.1% , 是 东南亚 第三 大 市场 , 长期以来 一直 保持 着 其 作为 世界 上 增长 最快 的 经济 体 之一 的 地位。

发展 的 劳动密集型

仍然 是

年轻 且

拥有 年轻 截至 截至 年 年方面

贸易

是 东南亚国家联盟 asean) 、 自由 ft afta) 和 世界 贸易 组织 (

商业 公司 运营

公司 成立 / 年度

投资 登记 证 、 yc yc包括
• 越南 每个 外商 企业 都 需要 提交 的 越南 会计 准则 (vas) 年度 审定 财务
• 年度 审定 财务 报告 和 最终
• 季度 、 半
• 提交 月度 、 季度 、 半 年度 和 年度 法定 投资 和

法定 代表人

越南 成立

投资

投资者 需要 考虑 投资 资本 、 注册 资本 和 贷款 资本 的 水平 , 这 取决于 提交 给 政府 的 投资 计划。

高级 职员

公司 是 董事

越南 , 对 外国 投资者 收益 兑换 和 汇

税务

包括 公司 所得税 (cit) 、 增值税 vat) 、 fcwt) 、 资本 ((、 个人 (((或 地方 税。 税后 , 利润 可 作为 股息 回 回 , 报告 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 税后 税后 税后 税后 税后 税后。 越南 广泛 的 双重 贸易 协定 网络

记录

以下 件 办事处
• 投资 注册 证书 irc)
• 企业 注册 证书 (erc) / 公司 注册 证书
• 公司 组织 大纲
• 公司 宣誓书 和
• 股东 名单 和
• 股东

在 越南 注册 的 每 家 都 必须 按照 会计 会计 (((as as (((的 外商 投资 企业 (fie) 必须 为其 财政年度 末 的 财务 报告 任命 法定 审计 师。

越南 设立 件

• 我们 的 公司 注册 完整 ;
• 母公司 的 公司
• 载明 母公司 董事 / 法定 代表人 名单 的 年度 报告 / 在职 证明
• 母公司 组织 大纲
• 母公司 最近 两个 审计 的 财务 报表 ;
• 营业 执照 (
• 母公司 银行 出具 银行 余额 确认 书 ;
• 业务 简介
• 受益 所有人 签署 表明 我们 聘请 条款 的 函 ;
• 我们 的 尽职 yc yc kyc 政策 详细 详细 详细

如果 首选 特殊 形式 的 组织 大纲 和 章程 , 我们 将 单独 讨论 所需 内容 , 并 在 实施 前 征得 您 同意 后 收取 额外 费用。

47 办事处

在 全球 21 个 国家 / 47 个 城市 设有 办事处

Hơn 2.500 员工

包括 资深 领导 层 和 拥有 各 相关 专业 资格 的。

Hơn 50.000 客户

全球 服务 超过 50.000 多

Hơn 500 和 马来西亚 上市

为 新加坡 及 马来西亚 500 多 间 上市 公司 提供 服务

Hơn 1.300 上市

为 于 香港 上市 的 1,300 多 间 公司 提供 投资者 和 首次 招股 等 服务。

& gt; 40% 财富 杂志 500 强

财富 杂志 500 强 40 40% 企业 提供


 
để lại lời nhắn để lại lời nhắn
Nếu .Bạn có thắc mắc hoặc đề xuất, xin vui lòng để lại cho chúng tôi một tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể!